മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉന്നം വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല: കോടതി വിധിയില്‍ മലക്കം മറിഞ്ഞ് കുഴല്‍നാടൻ

മാസപ്പടി വിഷയത്തിലെ കോടതി വിധിയില്‍ മലക്കം മറിഞ്ഞ് മാത്യു കുഴല്‍നാടൻ. തന്റെ ആവശ്യം അഴിമതി കണ്ടെത്തണം എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉന്നം വയ്ക്കാൻ ഹർജിയുടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്നും കുഴല്‍നാടൻ പറഞ്ഞു.

അപ്രതീക്ഷിതമായ വിധിയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. കോടതിയില്‍ നിന്ന് ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം വേണം എന്നാണ് കോടതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ഇന്നലെ എല്ലാവരും തന്നെ ക്രൂശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്താണ്. അഴിമതി ചോദ്യം ചെയ്തത് എന്തോ മഹാപാതകം ചെയ്തതുപോലെയാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *