സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ‘ജീവാനന്ദ’ പദ്ധതി: വിരമിച്ച ശേഷവും മാസം തോറും നിശ്ചിത തുക

സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് വിരമിച്ച ശേഷം മാസം തോറും നിശ്ചിത തുക ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തില്‍ പുതിയ പദ്ധതിയുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ.

‘ജീവാനന്ദം” എന്ന പേരില്‍ ഇൻഷ്വറൻസ് വകുപ്പ് വഴിയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുക.

ജീവനക്കാരുടെ ശമ്ബളത്തില്‍ നിന്ന് മാസം തോറും നിശ്ചിത തുക ഈടാക്കിയായിരിക്കും പദ്ധതി നടത്തിപ്പ്.പദ്ധതി രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആക്ച്വറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിനും സംസ്ഥാന ഇൻഷ്വറൻസ് വകുപ്പ് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും അനുമതി നല്‍കി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *